Är du en politiskt exponerad person (PEP)?

Politiskt exponerad person (PEP) är en fysisk person som är eller har haft viktiga offentliga funktioner:

 1. Statschefer, regeringschefer, ministrar och biträdande ministrar;
 2. Parlamentsledamöter eller liknande lagstiftande organ;
 3. Ledamöter av de politiska partiernas styrande organ;
 4. Medlemmar av högsta domstolar, av konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vars beslut inte är föremål för ytterligare överklagande, utom i undantagsfall;
 5. Revisorer eller styrelseledamöter i centralbanker;
 6. Ambassadörer, chargιs d'affaires och högt uppsatta officerare i armén;
 7. Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan för statligt ägda företag;
 8. Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseledamöter eller motsvarande funktion i en internationell organisation;
 9. Borgmästare.

Närstående familjemedlemmar:

 1. Makan eller personen som de har bott tillsammans med i minst ett år,
 2. Barn och deras makar eller personer med vilka de har bott tillsammans med i minst ett år,
 3. Föräldrarna.

Personer som man vet är närstående personer till PEP:

 1. Varje fysisk person som är känd för att ha gemensam nyttjanderätt till juridiska personer eller juridiska arrangemang eller andra nära affärsförbindelser med PEP.
 2. Varje fysisk person som är den enda faktiska ägaren av en juridisk person eller juridisk enhet som man vet är etablerad till förmån för de facto PEP.

Om en person har upphört att anförtros en framträdande offentlig funktion under minst ett år ska en sådan person inte betraktas som politiskt utsatt.