Bent u een politiek prominente persoon (PEP)?

Een POLITIEK PROMINENTE PERSOON (PEP) is een natuurlijke persoon die een hoge publieke functie bekleedt of heeft bekleed.

 1. Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en onderministers (staatssecretarissen);
 2. Leden van het Parlement of van vergelijkbare wetgevende organen;
 3. Leden van de bestuursorganen van politieke partijen;
 4. Leden van hooggerechts hoven, constitutionele hoven en andere hoge rechterlijke instanties tegen wiens beslissingen geen rechtsmiddel meer openstaat, behoudens in uitzonderlijke gevallen;
 5. Leden van audit kantoren of van de raden van centrale banken;
 6. Ambassadeurs, diplomaten en hoge officieren van de strijdkrachten;
 7. Leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven;
 8. Directeuren, adjunct-directeuren en leden van de Raad van Bestuur of een soortgelijke functie van een internationale organisatie;
 9. Burgemeester.

Naaste familieleden:

 1. De echtgenoot of een persoon met wie zij ten minste één jaar hebben samengewoond,
 2. De kinderen en hun echtgenoten of de personen met wie zij gedurende ten minste één jaar samenwonen,
 3. Ouders.

Personen waarvan bekend is dat ze dicht bij de PEP staan:

 1. Elke natuurlijke persoon van wie bekend is dat hij de gezamenlijke uiteindelijke gerechtigde is van juridische entiteiten of juridische constructies of andere nauwe zakelijke relaties heeft met een PEP.
 2. Elke natuurlijke persoon die de enige uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon of juridische constructie waarvan bekend is dat deze de facto is opgericht ten gunste van een PEP.

Indien een persoon gedurende ten minste één jaar geen hoge publieke functie heeft bekleed, wordt hij of zij niet geacht politiek prominent te zijn.