Da li je moguće registrirati Prostor za članove za pravnu osobu?

Da. Za registraciju Prostora za članove za pravnu osobu:

1. Registrirajte Prostor za članove koristeći osobne podatke osobe koja ima kontrolu nad računom.
2. Pošaljite kopije svih potrebnih dokumenata na [email protected].

Popis dokumenata koje pravna osoba treba predati:

 • Potvrda o registraciji
 • Potvrda o registriranoj adresi
 • Potvrde direktora i tajnika
 • Memorandum i statut.
 • Odluka uprave klijenta za otvaranje računa i davanje ovlasti za one koji će njime upravljati.
 • LEI broj
 • Potvrda članova društva.
 • Svježa potvrda o bonitetu – izdana od strane tajnika
 • Kopija fiducijarne isprave kojim se daje ovlaštenje fiducijarnom vlasniku da raspolaže udjelima u društvu u ime stvarnog vlasnika (ako je primjenjivo)
 • Skenirana kopija revizorskog izvješća za posljednju financijsku godinu ili ekvivalentni dokumenti koji potvrđuju izvor sredstava
 • Dokumenti za sve sljedeće osobe:
  • Direktori
  • Dioničari/suvlasnici društva
  • Stvarni vlasnici
  • Potpisnici

Napomena:

U slučaju da je Prostor za članove registriran na fizičku osobu, a fizička osoba je u prošlosti uplaćivala na račun koji je povezan s ovim Prostorom za članove, takav račun ne može steći status računa pravne osobe. Registrirajte novi Prostor za članove na pravnu osobu i pošaljite zahtjev iz njega.

U slučaju kada je izravni/neposredni i glavni dioničar/vlasnik udjela druga pravna osoba, Društvo treba provjeriti vlasničku strukturu i identitet fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici i/ili kontroliraju drugu pravnu osobu na temelju navedenih dokumenata.

Svi dokumenti, zajedno s izvornicima, moraju sadržavati prijevod na engleski jezik, potpisan i ovjeren od strane javnog bilježnika.